zh_cn
Akinobu Shimada - Hitachi IT 产品部总裁兼董事会成员,Hitachi Vantara

Akinobu Shimada

Hitachi IT 产品部总裁兼董事会成员,Hitachi Vantara

Akinobu Shimada 是 Hitachi IT 产品部总裁和 Hitachi Vantara 董事会成员。

Shimada 先生在 Hitachi 公司拥有超过 30 年的工作经验,负责制定业务战略、技术战略、产品战略、存储及相关硬件和软件业务的规划。 

Shimada 先生现任全球业务运营高级主管,为 IT 平台产品管理部门和 Hitachi Vantara 提供支持。

他毕业于东京都市大学,拥有机械工程学位。

查看所有高管团队 查看所有高管团队
zh